Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista

Rekisterin pitäjä

Toplift Finland Oy
Hopeatie 2
54100 Joutseno
puh. 020 7669 200, toplift@toplift.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Yhteyshenkilö Janne Ikäheimonen
puh. 020 7669 217
janne.ikaheimonen@toplift.fi

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada yritykseltä pääsy kysyjää itseään koskeviin henkilötietoihin (= tarkastusoikeus). Oikeus on toteutettava 1 kuukauden sisällä pyynnöstä.
 • Oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn esim. profilointi

-Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla tai muulla todistettavalla tavalla, rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja toimittajarekisterit on luotu asiakas- ja toimittajasuhteiden ylläpitämiseksi. Sekä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterien tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja kuten asiakkaan tai toimittajan yrityksen nimi, yhteyshenkilö, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, fax numero, toimiala sekä sähköpostiosoite.
Mahdolliset muut asiakkaan tai toimittajan suostumuksella kerätyt tiedot.

Tietolähteet

Asiakas tai asiakasyrityksen tai toimittajan edustajan antamat tiedot. Julkisista lähteistä kuten internetistä saatavat tiedot. Web sivuston sekä sosiaalisen median lähteistä analytiikalla saatavat tiedot.

Tietoja säännönmukaisesta luovutuksesta

 • Tietoja luovutetaan vain laissa määrätyille tahoille
 • tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto on suojattu lukoin yrityksen ollessa suljettu.
 • ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin, käyttöoikeuksia rajaamalla ja palomuurin avulla.
 • henkilötietoja pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville

Alihankkijat ja muut palvelun tarjoajat

 • Toplift Finland Oy voi käyttää ulkopuolisia alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluiden tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi ja henkilötietoja voidaan luovuttaa tällaisille alihankkijoille tarpeellisessa laajuudessa.
 • Kaikkia henkilötietoja siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.
 • Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, mikäli laki tai määräykset sitä vaatii.

Tietojen poistaminen

 • Tarpeeton tai vanhentunut aineisto poistetaan laissa määrätyn säilytysajan päätyttyä

Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen:

 • ilmoitus tietosuojavirastoon 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta
 • ilmoitus myös rekisteröidylle, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin

Toplift Finland Oy varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.